POLÍTICA DE QUALITAT

GRUP ONDARA LOGISTICA té com a activitat empresarial l’emmagatzematge d’aliments a qualsevol temperatura de conservació i el transport de mercaderies per carretera, especialment d’aliments peribles i no peribles i té com a missió fer-ho combinant tradició i innovació per tal de prioritzar la Qualitat, la Seguretat i la Legalitat del servei.

Les darreres novetats del mercat estan a la disposició dels nostres clients per millorar l’experiència en l’ús del servei logístic. La clau està en una sincronització perfecta entre tots els departaments fent possible així, satisfer totes les necessitats dels clients amb rapidesa i eficàcia, garantint que, els productes mantindran la seva qualitat durant els processos d’emmagatzematge i transport.
L’objectiu de Grup Ondara Logística rau en la decisió estratègica d’absolut compromís amb el client per tal d’acompanyar-lo en la construcció de la seva bona imatge de la què depèn el seu èxit i la seva posició en el mercat. 
 
- Adaptació contínua als canvis del nostre entorn, amb agilitat i rapidesa en la detecció d’oportunitats de millora i innovació, així com en la seva implementació
- Establir objectius mesurables alineats amb la garantia de Qualitat

En oferir la millor qualitat volem dir oferir la màxima eficiència en la prestació del servei i només és possible aconseguir-ho amb l’acompliment dels requisits establerts dins el Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, la Seguretat Alimentària, el Medi Ambient, la Responsabilitat Social i els requisits legals i reglamentaris aplicables i del client. Signat i aprovat per Gerència.
 

POLÍTICA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

S’assumeix com a pròpia la responsabilitat de la preservació de la QUALITAT i de la innocuïtat dels aliments. Per tal de poder-ne certificar el correcte emmagatzematge i transport, GRUP ONDARA LOGÍSTICA compta amb les certificacions IFS LOGÍSTICS ISO 22000.  Disposem també de certificat SAE (Sistemes d’Autocontrol Específics) d’exigència 3 per l’exportació a tercers països (Corea, Japó, Israel...)

                                                     
Així doncs es garanteix:
- Fomentar la comunicació activa, gestió i control de riscos de totes les parts implicades per garantir la seguretat alimentària
- El transport dels aliments es realitza sota els més estrictes controls d’higiene i temperatura
- El manteniment d’una traçabilitat exhaustiva per garantir l’acompliment de les exigències dels nostres clients oferir una total transparència dins tota la cadena de subministrament

Actualment comptem amb l’autorització per a la manipulació d’aliments destinats a l’exportació als següents països: Japó, Israel, Hong-kong, Corea, Filipines, Sud-àfrica, Nova Zelanda i Uruguay. L’homologació i reconeixement internacional de la qualitat de les nostres activitats logístiques és fruit al nostre esforç i dedicació en resoldre les necessitats dels nostres clients.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

La certificació ISO 14001:2015 ens permet poder garantir que els objectius de la nostra feina diària estan basats en els següents principis:

- Vetllar pel bon desenvolupament i l’acompliment de les pautes mediambientals i d’higiene que estableixi l’empresa
 
- Fomentar l’esperit de millora contínua com a base de la feina diària, buscant les solucions més eficaces i efectives per al control dels efectes sobre el medi ambient
 
- Establir objectius mesurables alineats amb la garantia de respecte pel medi ambient en tots els serveis que oferim
 
- Fomentar la comunicació activa de totes les parts implicades per garantir el respecte al medi ambient
 
- Acomplir voluntàriament amb els requisits necessaris per a la protecció i preservació del medi ambient és un factor determinant en el desenvolupament de la nostra activitat: ús sostenible dels recursos, mitigació i adaptació al canvi climàtic així com la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes.
- El Sistema de Gestió Mediambiental està obert a la participació activa de tot el personal i preparat per incloure els suggeriments de millora proposats per treballadors i clients, amb l’objectiu de fomentar la millora continua
 
- Dins els nostres principis d’actuació prevalen els criteris de prevenció de la contaminació enfront dels de correcció
 
- La minimització dels efectes sobre el medi ambient, produïts com a conseqüència de l’activitat que es desenvolupa a les nostres oficines i als serveis que s’ofereixen
 
- Realització d’una avaluació periòdica anual dels efectes sobre el medi ambient derivats de la nostra activitat mitjançant el manteniment i la millora contínua del Sistema de Gestió Mediambiental i revisió periòdica dels objectius i fites establertes, dins el marc d’actuació de les bones pràctiques mediambientals, conegudes i assumides pels treballadors del Grup

 
La innovació és un pilar clau en el manteniment i millora de les polítiques mediambientals i, fruit dels resultats positius de les proves realitzades en les nostres rutes internacionals més habituals amb vehicles GNL (gas natural liquat), en les properes operacions d’ampliació i substitució de tractores, apostarem per una energia més neta i sostenible, amb menors emissions de CO2 i menor consum de combustible. El gas natural és el combustible més ecològic del mercat per a motors de combustió ja que comporta beneficis rellevants per al medi ambient:
 
- Millora de la qualitat de l’aire gràcies a l’eliminació gairebé total dels contaminants atmosfèrics
- Mitigació de l’escalfament global gràcies a la considerable reducció d’emissions de CO2 
- Reducció de la contaminació acústica en centres urbans i lliuraments nocturns

 

COMPROMÍS SOCIAL

Els valors de l’empresa van més enllà de la prestació del servei logístic. L’absolut convenciment de la necessitat d’implicació en la societat porten a GRUP ONDARA LOGÍSTICA a realitzar diferents col·laboracions amb empreses com  GRUP ALBA (Tàrrega), GRUP L’ESPIGA SOLIDÀRIA (Caldes de Malavella), FUNDACIÓ RAMON NOGUERA (Girona) o altres buscant:

 

- Afavorir el potencial de desenvolupament de totes les persones implicades en l’execució dels serveis, la seva capacitat d’aprenentatge, de creixement i valors
- Fomentar el comportament ètic i honest dins la nostra empresa
- La inclusió en el mercat laboral de persones amb discapacitats o necessitats especials.

Diversos dels serveis amb els que compta l’empresa són prestats per les entitats i empreses enumerades anteriorment:  servei de neteja d’oficines, servei de neteja de vehicles, servei de jardineria, lloguer d’espais per realitzar reunions...
L’Associació Alba és la proveïdora dels lots de Nadal del Grup, entre d’altres serveis que hi contractem, la Fundació Ramon Noguera ens dona el servei de rentat de camions tràilers i càmeres frigorífiques garantint-nos l’acompliment dels control d’higiene dels nostres vehicles. Destaquem també altres col·laboracions amb altres entitats oferint-los serveis gratuïts per tal de participar en la millora de la seva eficiència empresarial, per exemple l’emmagatzematge gratuït de l’estoc de productes provinents del Banc d’Aliments de L’Espiga Solidària.

 

                      

Per dur a terme aquestes Polítiques de Qualitat, Seguretat Alimentària, Mediambientals i de compromís Social, l'empresa es recolza en la seva organització a la què transmet aquests valors i les línies generals d’actuació, buscant que s’assumeixin dins de la responsabilitat de cada una de les tasques que té assignades cada col·laborador, i que s’identifiquin amb la imatge de l’empresa, sent assumides i portades a la pràctica per tots els nivells de l’organització.

A més, Ondara Logística es sotmet a una avaluació externa periòdica del nivell assolit d’RSC per consolidar la política d’accions de millora continua en responsabilitat social.Aquesta essència permet al GRUP ONDARA LOGÍSTICA créixer i comptar amb el reconeixement dels seus clients acomplint amb una responsabilitat ètica, mediambiental i laboral.